Galleri
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Vedtægter for Dansk Dystoniforening § 5-8


§ 5 Generalforsamlingens ordinære afholdelse

På den ordinære generalforsamling foregår: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse af regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelse. 5a. Valg af suppleant (er) til bestyrelsen. 6. Eventuelt -herunder kan ikke stilles forslag til afstemning.

§ 6 Bestyrelsens sammensætning

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. 3 medlemmer er på valg i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Hvert år kan der vælges op til 4 suppleanter. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med: 1. Formand. 2. Næstformand. 3. Kasserer. 4. Sekretær. 5. Bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Foreningens løbende forretninger varetages af bestyrelsen, herunder udpegelse af redaktør for DDF-nyt. Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg til at hjælpe sig med specielle opgaver.

§ 7 Bidrag til foreningen

Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder offentlige tilskud og testamentariske gaver (arv).

§ 8 Foreningens regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor.
Dansk Dystoniforening  |  Vestergade 105 B  |  8464 Galten  |  Telefon 7178 7991